Застраховка на инвестиции

Печат

Инвестиция е всеки актив, прехвърлен в чужда държава на договорно правно основание и в съответствие с правните принципи на приемащата държава и свързан със стопанската дейност на инвеститора в чужбина.

Инвеститор е всяко българско юридическо лице, което инвестира на територията на приемащата държава и което се явява в позицията на Застрахован.

Застрахователното покритие включва български инвестиции в чужда държава: капитал, собственост, имущество, нематериални права.

Покритите рискове включват политически и други нетърговски рискове, т.е. рискове, които не са свързани с икономическото или финансовото положение на чуждестранното дружество, а възникват от политически и икономически обстоятелства и мерки в приемащата държава или в трета държава, които по отношение на инвестицията имат качеството на непреодолима сила:

-         невъзможност за конвертиране на местната валута в свободно конвертируема;

-         невъзможност за прехвърляне на плащанията в България;

-         експроприяция, национализация или конфискация;

-         политически мотивирани актове на насилие – война, революция, бунт, тероризъм, саботаж и др.

Застрахователната полица се сключва при действащите към датата на подписването й Общи условия за застраховане на инвестиции на български юридически лица в чужди държави срещу риск от невъзможност за прехвърляне на приходи от инвестицията, експроприация или политически мотивирани актове на насилие.

| + -

Държавният гарант за сигурността на Вашия бизнес

Българска Агенция за Експортно Застраховане ЕАД
Адрес:  София 1301, България
Бул. "Ал. Стамболийски" № 55, ет. 1
Телефон: 02 923 69 11
Факс: 02 987 06 65 

Изпълнителни директори:

Николай Мишкалов
Илиян Райчев