Застраховка на плащания

Печат

Застраховка срещу краткосрочен търговски риск (пазарен и непазарен)

Предмет на застраховката са плащания по търговски сделки, при които периодът на отсрочване на плащането е до 2 години.

Покрити рискове са търговските рискове (неплатежоспособност и забавяне на плащането), свързани с чуждестранния купувач.

Длъжник е юридическо лице, регистрирано като търговец извън територията на Република България.

Застрахователно обезщетение се изплаща, когато се е сбъднал покрит по застрахователната полица риск. Размерът му е до уговорения в застрахователната полица процент на застрахователно обезщетение и е в рамките на одобрения към съответния длъжник кредитен лимит.

Формата на сключване на застрахователния договор е рамкова застрахователна полица, която обхваща целия износ на Застрахования, с изключение на осъществените доставки при условията на авансово плащане и потвърден неотменяем акредитив от българска банка.

Тарифните числа (Застрахователната премия) се определят след анализ на финансовото състояние на длъжниците и поетия от Застрахователя риск, като застрахователната премия се начислява върху реализирания износ при условията на отсрочено плащане.

 

Застраховка срещу краткосрочен политически риск

Предмет на застраховката
са плащания по търговски сделки, при които периодът на отсрочване на плащането е до 2 години.

Покрити рискове са политическите рискове, свързани с държавата на чуждестранния купувач.

Длъжник може да бъде юридическо лице, регистрирано като търговец извън територията на Република България. (В този случай Застрахователната полица се сключва при действащите към датата на подписването й Общи условия за застраховане на плащания по договори за износ/изпращания на български стоки и услуги срещу краткосрочен нетърговски риск с частно правен чуждестранен длъжник).

Длъжник може да бъде чужда държава, държавен орган или държавна организация на чужда държава, за които не може да се приложи процедура по обявяване в несъстоятелност. (В този случай Застрахователната полица се сключва при действащите към датата на подписването й Общи условия за застраховане на плащания по договори за износ/изпращания на български стоки и услуги срещу краткосрочен нетърговски риск с публично правен чуждестранен длъжник).

Застрахователно обезщетение се изплаща, когато се е сбъднал покрит по застрахователната полица риск. Размерът му е до уговорения в застрахователната полица процент на застрахователно обезщетение и е в рамките на одобрения към съответния длъжник кредитен лимит.

Формата на сключване на застрахователния договор е рамкова застрахователна полица, която обхваща целия износ на Застрахования, с изключение на осъществените доставки при условията на авансово плащане и потвърден неотменяем акредитив от българска банка.

Тарифните числа (Застрахователната премия) се определят след анализ на финансовото състояние на длъжниците и поетия от Застрахователя риск, като застрахователната премия се начислява върху реализирания износ при условията на отсрочено плащане.

 

Застраховка срещу вътрешен търговски риск 

Предмет на застраховката са плащания по договори за продажба на стоки или предоставяне на услуги с период на отсрочване на плащането до 2 години.

Покрити са търговските рискове (неплатежоспособност и забавяне на плащането), свързани с българския купувач – контрагент по търговската сделка.

Длъжник е юридическо лице, регистрирано като търговец на територията на Република България.

Кредитен лимит (застрахована сума) е максималният размер на покритие от Застрахователя на плащанията по договора за продажба на стоки или услуги към определен длъжник във всеки един момент по време на действие на полицата.

Застрахователното обезщетение се изплаща когато се е сбъднал покрит по застрахователната полица риск. Размерът му е до уговорения в застрахователната полица процент на застрахователно обезщетение и е в рамките на одобрения към съответния длъжник кредитен лимит.

Формата на сключване на застрахователния договор е рамкова застрахователна полица, която обхваща целия оборот на Застрахования, с изключение на осъществените доставки при условията на авансово плащане и потвърден неотменяем акредитив от българска банка.

Тарифните числа (Застрахователната премия) се определят след анализ на финансовото състояние на длъжниците и поетия от Застрахователя риск, като застрахователната премия се начислява върху реализираните продажби при условията на отсрочено плащане.

 

Застраховка срещу средносрочен и дългосрочен риск

Предмет на застраховката са плащания по договори за износ на стоки и услуги с период на отсрочване на плащането между 2 и 5 години (за краткосрочния) и над 5 години (за дългосрочния риск).

Покрити рискове са всички търговски и политически рискове.

Застрахователното обезщетение е до уговорения в застрахователната полица процент на застрахователно обезщетение и е в рамките на одобрения към съответния длъжник кредитен лимит.

 

Свързани документи

Заявка за застраховане (MS Word)

     Приложение 3 към зявка за застраховане (MS Excel)

     Писмо към Приложение 3 на заявка за застраховане(MS Word)


Общи условия за застраховане на плащания срещу:


 Краткосрочен търговски риск
 Непазарен краткосрочен търговски риск
 Търговски риск, възникнал на територията на Р. България
 Непазарен търговски и политически риск, възниканал на територията на Р.България, публично-правен длъжник
 Краткосрочен политически (нетърговски риск) - частно-правен длъжник
 Краткосрочен политически (нетърговски риск) - публично-правен длъжник
 Средносрочен търговски и политически риск

Документи към тях:

       Декларация за реализирани доставки MS excel


 Декларация за реализирани доставки
 Декларация за просрочено плащане
 Претенция за изплащане на застрахователно обезщетение

Правила на БАЕЗ

Правила на БАЕЗ ЕАД за дейността и процедурите във връзка със сключване на застрахователни договори, разглеждане на претенции за застрахователи обезщетения и разглеждане на жалби от потребители на застрахователни услуги”
| + -

Държавният гарант за сигурността на Вашия бизнес

Българска Агенция за Експортно Застраховане ЕАД
Адрес:  София 1301, България
Бул. "Ал. Стамболийски" № 55, ет. 1
Телефон: 02 923 69 11
Факс: 02 987 06 65 

Изпълнителни директори:

Николай Мишкалов
Илиян Райчев