За нас

Печат

Ние сме...

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД (БАЕЗ)
е специализирано застрахователно дружество, което предлага застраховки на плащания при износ и сделки на територията на Република България.

Съвместно с търговските банки, опериращи на българския пазар, БАЕЗ е разработила и схеми, които улесняват финансирането на дейността на своите клиенти.


Ние предлагаме...
Застраховане на финансови рискове и възможности за финансиране.

Ние вярваме...
Че вземанията са актив, който заслужава защита.

Ние знаем...
Че природата на риска се променя постоянно, затова се стремим да предложим на нашите клиенти най-добрите застрахователни решения.

Нашата дейност...

Се регулира от следните нормативни актове:

 • Закона за експортното застраховане (за сметка на държавата).
 • Кодекс за застраховането (за сметка на БАЕЗ).

Ние осигуряваме...
Защитa срещу риска от неплащане и възможности за развитие на Вашия бизнес.

Механизъм на застраховането на финансови рискове...


1

 

 

 

 

Нашата цел...
Да осигурим на българските компании адекватни решения за осъществяване на търговската им дейност;
Да бъдем пълноценен партньор при управлението на риска;
Да насърчаваме разширяването на бизнеса на нови пазари;
Да гарантираме сигурността на вземанията.

За нашите клиенти...
Са разработени застрахователни продукти, които да отговарят на нуждите на бизнеса.

БАЕЗ предлага застраховки на:

 • плащания по външнотърговски сделки (експортно застраховане) и
 • плащания по търговски сделки между фирми от България.

Целта на тези застрахователни продукти е да бъде осигурена ефективна защита на българските компании от търговския и политически риск по отношение на купувача, при конкретно изпълнена доставка на стоки или извършени услуги.  

Ние покриваме...
Търговски и политически рискове.

Търговски рискове:

 • неплатежоспособност на длъжника (несъстоятелност и ликвидация);
 • забава на дължимото плащане за период по-дълъг от “периода на изчакване”, уговорен в полицата.   •

Политически рискове:

 • политически събития: война, стачки, ембарго, преврат и др.;
 • мораториум върху плащанията;
 • конфискация и национализация;
 • промени в режима на плащанията;
 • приемане или изменения в нормативните актове и др.


Кратка анкета

Как се отрази на бизнеса Ви финансовата криза?

| + -

Държавният гарант за сигурността на Вашия бизнес

Българска Агенция за Експортно Застраховане ЕАД
Адрес:  София 1301, България
Бул. "Ал. Стамболийски" № 55, ет. 1
Телефон: 02 923 69 11
Факс: 02 987 06 65 

Изпълнителни директори:

Николай Мишкалов
Илиян Райчев